รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 13226
ชื่อเล่น พี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1. พาผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีและนิยามทางคณิตศาสตร์
2. ยกตัวอย่างและสาธิตการทำโจทย์
3. ให้ผู้เรียนลองทำแบบฝึกหัด
4. ให้การบ้านแก่ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจในคณิตศาสตร์

รหัสติวเตอร์ 265
ชื่อเล่น น้ำผึ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำโจทย์
ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนเนื้อหาเพื่อให้น้องได้ลองก่อนเรียนจริงๆๆ

รหัสติวเตอร์ 94
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจ จากนั้นตามด้วยการทำโจทย์มากๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
มีเอกสารซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและโจทย์ รูปแบบการสอนเป็นกันเอง สนุก ไม่เครียด รับสอนตามบ้าน

รหัสติวเตอร์ 486
ชื่อเล่น เอ๋
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นเข้าใจ

นำไปใช้ได้

รหัสติวเตอร์ 474
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตกลงกับผู้เรียนก่อนว่าต้องการเรียนแบบไหน แล้วไปค้นหาเนื้อหามาให้ และซีล็อค sheet ให้ และสอนเนื้อหาตาม sheet

รหัสติวเตอร์ 44
ชื่อเล่น เอ็กซ์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ concept หรือปูพื้นฐานจากไม่รู้จนสอบเเข่งขัน เเละทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 625
ชื่อเล่น ผักบุ้ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจและทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 91
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 12421
ชื่อเล่น เมย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนหลักสูตรไทยและ English Program ได้

- เน้นให้นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

- เน้นให้นักเรียนจำเนื้อแบบ mind map และจำเป็นภาพ มากกว่าการท่อง

- นักเรียนต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนได้ หลังจากเรียนจบในแต่ละหัวข้อ

- ใช้สื่อประกอบการสอนหลายหลาย เช่น Text book, video clip, โครงงานหรือ เกมส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อกับเรื่องที่เรียน เป็นต้น

รหัสติวเตอร์ 1435
ชื่อเล่น ต้าร์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีสช่วยสอนและมีแบบฝึกหัดให้ทำในทุกครั้ง มีการทำ pre-test ก่อนในช่วงเริ่มต้น

รหัสติวเตอร์ 2271
ชื่อเล่น พาร์ค
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 พื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนเนื้อหาจากความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ มีการติวโจทย์ที่ครอบคลุมตรงประเด็นกับข้อสอบ + แนะแนวการเรียนและวิธีการเตรียมตัวในการสอบ

รหัสติวเตอร์ 7646
ชื่อเล่น นัน
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหา เน้นความเข้าใจ
เสริมความรู้รอบตัว เน้นแบบฝึกหัด
สรุปก่อนสอบ บรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 331
ชื่อเล่น เบญ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการแก้โจทย์ปัญหา สูตรลัด และสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 6822
ชื่อเล่น โต้
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายหลักการทางทฤษฎีและรูปแบบการคิดหาคำตอบโดยจะให้ทำตัวอย่างโจทย์ต่างๆพร้อมข้อเสนอแนะ

รหัสติวเตอร์ 13238
ชื่อเล่น นิรินท์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการอธิบายให้เข้าใจโดยง่าย เน้นให้ผู้เรียนซักถามในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 6785
ชื่อเล่น ฟอร์ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ผู้สอนมีความถนัดในวิชาฟิสิกส์ เน้นความเข้าใจของผู้เรียนมากกว่าการท่องจำสูตร เพราะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทเรียนจะทำให้ความรู้ติดตัวผู้เรียนได้นาน และเสริมในส่วนที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ และมีตัวอย่างข้อสอบจริงจากการสอบโควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ,GAT, PAT,ข้อสอบ Engineer(พื้นฐานวิศวกรรม)

รหัสติวเตอร์ 8353
ชื่อเล่น หมี
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นคอนเซ็ปและทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 465
ชื่อเล่น เต๋า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Writing)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ รับติวเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
สามารถดีไซน์หลักสูตรตามความเหมาะสมของนักเรียน
ในวิชา writting สอนวิธีการเขียนเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การใช้หลักทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้ง การใช้เชิงอรรถอย่างถูกต้อง
ในวิชาสังคมศึกษา สอนรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมทั้งสอนการเขียนทางวิชาการในแนวทางต่าง ๆ ข้างต้นด้วย

รหัสติวเตอร์ 476
ชื่อเล่น อุ้ย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม แลถถ้ามีอุปกรณ์จะให้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

รหัสติวเตอร์ 122
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นการสอนโดยเน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการฝึกฝนผู้เรียนโดยมี เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ