รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 599
ชื่อเล่น บัว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจเนื้อหาที่สำคัญ เน้นการทำโจทย์เพื่อทดสอบความเข้าใจ และสามารถพัฒนาทำโจทย์ที่ประยุกต์ได้

รหัสติวเตอร์ 4258
ชื่อเล่น ทราย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Writing)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีการเตรียมเอกสารในการสอน

รหัสติวเตอร์ 13525
ชื่อเล่น เมฆ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นพื้นฐานให้แน่น

รหัสติวเตอร์ 444
ชื่อเล่น มดดำ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นพื้นฐานให้เข้าใจ แล้วฝึกทำโจทย์จากแบบง่าย ไปหายาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ได้

สอนแบบเป็นกันเอง ไม่กดดัน

รหัสติวเตอร์ 10063
ชื่อเล่น เบิร์ด
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาที่เรียน สนุกสนานและได้เนื้อหาความรู้ครบตามหลักสูตร

รหัสติวเตอร์ 426
ชื่อเล่น เป๊ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีส และโจทย์ให้ทำ พร้อมอธิบายเนื้อหา มีเทคนิคการทำโจทย์ที่ยากได้โดยง่าย

รหัสติวเตอร์ 210
ชื่อเล่น ชัย
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐานให้แน่นเสียก่อน แล้วเสริมทักษะด้วยการทำโจทย์หลายๆๆแนว จากนั้นเมื่อเราเก่งแล้วจะสอนวิธีคิดลัด คิดเร็วให้เพื่อทำข้อสอบให้ทันเวลา

รหัสติวเตอร์ 4031
ชื่อเล่น ตุ๊กตา
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ทบทวนการเรียนการสอนบทก่อนหน้าก่อนเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ปรับพื้นฐานให้แน่น อธิบายให้เข้าใจให้เห็นภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 208
ชื่อเล่น ทิพ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตรงตามเนื้อหา สอนสบายๆเป็นกันเอง มีให้ทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 9218
ชื่อเล่น พลอย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนให้เข้าใจ นำไปใช้ได้จริง อธิบายหลักการและมีแบบฝึกหัดให้ทำ :)

รหัสติวเตอร์ 3932
ชื่อเล่น แอล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง ค่อยๆๆ อธิบายให้เข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 474
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตกลงกับผู้เรียนก่อนว่าต้องการเรียนแบบไหน แล้วไปค้นหาเนื้อหามาให้ และซีล็อค sheet ให้ และสอนเนื้อหาตาม sheet

รหัสติวเตอร์ 519
ชื่อเล่น อิ๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Listening)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเทคนิคการสอนโดยการเตรียม sheet สรุปเนื้อความให้นอกเหนือจากสอนในหนังสือ เน้นให้น้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาจริงๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้ จะเน้นด้านทักษะการสนทาในชีวิตประจำวัน หรือ ในสถานการณ์ต่างๆมากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นด้านที่ถนัดที่สุดค่ะ

รหัสติวเตอร์ 11160
ชื่อเล่น ข้าว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 6131
ชื่อเล่น แม็ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก เน้นเนื้อหา สามารถนำไปใช้ได้จริง

รหัสติวเตอร์ 228
ชื่อเล่น ไก่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่ามีพื้นความรู้เป็นอย่างไร แล้วจึงอธิบาย concept เนื้อห หลังจากนั้นจึงตลุยโจทย์ที่หลากหลายจากง่ายไปยาก โดยสอดแทรกเทคนิกต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รหัสติวเตอร์ 5236
ชื่อเล่น มิกิ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการเข้าใจ และการทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 118
ชื่อเล่น กิ๊บ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว พัฒนาสมาธิเด็กจนกระทั่งไอคิว

รหัสติวเตอร์ 182
ชื่อเล่น ยิ้ม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดย จะอธิบายลักษณะเนื้อหาก่อน จากนั้น จะยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้ลองทำแบบฝึกหัด จากโจทย์ง่ายๆ ไปถึงโจทย์ขั้น advance แล้วให้การบ้านไปลองทำ พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด มีการเก็งข้อสอบให้ด้วย ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ Grammar จะเน้นการเข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และนำไปใช้ทำข้อสอบได้จริง

รหัสติวเตอร์ 10402
ชื่อเล่น กี้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง