หลักสูตรการสอนพิเศษตามบ้าน

     หลักสูตรประถมศึกษา

     ระดับประถมศึกษาจะเน้นไปทางดูแลการสอนการบ้านทั่วไป โดยเฉพาะวิชาหลักๆ ทั้งคณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และอังกฤษ ช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนโดยภาพรวมทุกวิชา วิชาที่เปิดสอนจะเป็นวิชาทั่วไป

     หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชา โดยเฉพาะวิชาหลักๆ ทั้งคณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และอังกฤษ ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน และติวสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชาที่ใช้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะต่อเนื่องไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักๆ ทั้งคณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และอังกฤษ ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน และติวสอบเข้าระดับระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต

     หลักสูตรมหาวิทยาลัย

     ระดับมหาวิทยาลัยจะเน้นไปทางการสอนปูพื้นฐานวิชาที่ใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักๆ หรือเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ หรือแต่ละภาควิชาที่แยกย่อยลงไป ซึ่งสอนเป็นรายวิชา เพื่อช่วยสอนเสริมในส่วนที่น้องๆ ไม่เข้าใจ ซึ่งจะสอนเพื่อติวเพิ่มเกรด ปูพื้นฐานเพื่อไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ

     หลักสูตรบุคคลทั่วไป

     บุคคลทั่วไปจะเน้นหลักสูตรเฉพาะแต่ละวิชา เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร หลักสูตรการเขียนรายงาน หรือหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ เป็นต้น

     หลักสูตรเตรียมสอบ

     สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบเข้านั้น ทางสถาบันได้จัดเตรียมหลักสูตรเตรียมสอบต่างๆดังนี้
          - หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL
          - หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
          - หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC
          - หลักสูตรเตรียมสอบ CU-TEP
          - หลักสูตรเตรียมสอบ TU-GET