อัตราค่าเรียนพิเศษตามบ้าน

     อัตราค่าเรียนพิเศษตามบ้านจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงต่อคน คิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว ได้รวมใช้จ่ายๆอื่นๆเรียบร้อยแล้ว เช่น ค่าเดินทางของผู้สอน ค่าเอกสารการสอน เป็นต้น

     สำหรับการคิดค่าเรียนพิเศษ จะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือ
หลักสูตรปกติ > ติวเตอร์จะสอนเป็นภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ > ติวเตอร์จะสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดการสอน

หลักสูตรปกติ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ประถมศึกษา 200 180 165 150
มัธยมศึกษาตอนต้น 250 225 200 175
มัธยมศึกษาตอนปลาย 300 275 250 225
มหาวิทยาลัย 350 325 300 275
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน
ประถมศึกษา 250 225 200 175
มัธยมศึกษาตอนต้น 300 275 250 225
มัธยมศึกษาตอนปลาย 350 325 300 275
มหาวิทยาลัย 400 375 350 325

หมายเหตุ
* อัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราค่าเรียนต่อ 1 คน/ชั่วโมง
* การเรียนในแต่ละครั้ง เรียนครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
* กรณีเรียนพิเศษตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป คิดค่าเรียนเพิ่ม 100 บาท/คน
* หลักสูตรเตรียมสอบเข้า คิดค่าเรียนตามระดับที่จะสอบเข้า